ทั่วราชอาณาจักร - สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557, ICTH57_1

รหัสอ้างอิง ID-021058-571
ปี 2557
ระดับ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
ICTH_57_Ques

เอกสารเชิงวิชาการ
ICTH_57_Dict

ICTH_57_Input

ICTH_57_Re_Edu


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office