ระดับประเทศ - สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2555, Migrat55_1

รหัสอ้างอิง ID-021022-519
ปี 2554 - 2555
ระดับ ระดับประเทศ
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
Migration 2555 - Questionaires

เอกสารเชิงวิชาการ
Migration 2555 - Country code

Migration 2555 - Data Dictionary

Migration 2555 - Input format


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office