ระดับภาคและทั่วราชอาณาจักร - สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2556, Migrat56_1

รหัสอ้างอิง ID-021022-559
ปี 2555 - 2556
ระดับ ระดับภาคและทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
Migration 2556 - Questionaires

เอกสารเชิงวิชาการ
Migration 2556 - Country code

Migration 2556 - Region and Province code

Migration 2556 - Data dictionary

Migration 2556 - Input format


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office