ทั่วราชอาณาจักร - ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2558, CAS-58

รหัสอ้างอิง ID-061001-733
ปี 2558 - 2559
ระดับ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
CAS58_Quest

เอกสารเชิงวิชาการ
CAS58_Dict

CAS58_Input

CAS58_REG_CWT


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office