เขตการปกครอง ภาค และทั่วราชอาณาจักร - การสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (GATS) พ.ศ. 2554, GATS-54

รหัสอ้างอิง ID-021037-508
ปี 2554
ระดับ เขตการปกครอง ภาค และทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเชิงวิชาการ
GATS54_Dict

GATS54_EST_AGE


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office