ระดับภาคและทั่วราชอาณาจักร - สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2557, ICTE 2557_1

รหัสอ้างอิง ID-021057-573
ปี 2557
ระดับ ระดับภาคและทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
ICTE57_Questionaire

เอกสารเชิงวิชาการ
ICTE57_Appendix

ICTE57_Data dic_iCTE57

ICTE57_input format

ICTE57_code bangkok

ICTE57_code cwt central

ICTE57_code cwt north

ICTE57_code cwt northeast

ICTE57_code cwt south


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office