ทั่วราชอาณาจักร ภาค จังหวัด - สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมการผลิต) พ.ศ. 2555, BIC_Industrial

รหัสอ้างอิง ID-011062-486
ปี 2554 - 2556
ระดับ ทั่วราชอาณาจักร ภาค จังหวัด
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
INDC55_Quest

เอกสารเชิงวิชาการ
INDC55_B_ISICcode2_4

INDC55_C_TSICcode2_5

INDC55_CWT

INDC55_D_Code_CPA

INDC55_Dict

INDC55_E_ISIC_2

INDC55_E_ISIC_3

INDC55_F_TSIC_2

INDC55_F_TSIC_C3

INDC55_F_TSICcode_4

INDC55_F_TSICcode_5

INDC55_Input


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office