ระดับภาค - สำมะโนประชากรและเคหะ (แจงนับ) พ.ศ. 2553, สปค.2553 (แจงนับ) ปกปิด 1 %

รหัสอ้างอิง ID-011012-475
ปี 2553
ระดับ ระดับภาค
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
POP2_QUES_2553_1per

เอกสารเชิงวิชาการ
POP2_2553_1PER_Country_Code

POP2_2553_1PER_Datadict

POP2_2553_1PER_LanguageCode

POP2_2553_1PER_Layout_Form

POP2_2553_1PER_Recode_Edu_1

POP2_2553_1PER_Recode_Edu_2


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office