ทั่วราชอาณาจักร - สำมะโนการเกษตร (แจงนับ 1 %) พ.ศ. 2556, สก.2556 (แจงนับ) สก.2 ข้อมูล 1%

รหัสอ้างอิง ID-011022-651
ปี 2554
ระดับ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
SK56_Ques

เอกสารเชิงวิชาการ
SK56_Code_Plant

SK56_Code_Prov

SK56_Dict

SK56_Input


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office