ระดับภาคและทั่วราชอาณาจักร - สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (ธุรกิจทางการค้าและทางการบริการ) พ.ศ. 2555, BIG_TS55_1

รหัสอ้างอิง ID-011063-489
ปี 2554 - 2556
ระดับ ระดับภาคและทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
BIG_TS55_Ques

เอกสารเชิงวิชาการ
BIG_TS55_code regcwt

BIG_TS55_Dict

BIG_TS55_Input


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office