จังหวัด ภาคและทั่วราชอาณาจักร - สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556, ICTH56_1

รหัสอ้างอิง ID-021058-516
ปี 2556
ระดับ จังหวัด ภาคและทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
ICTH_56_Ques

เอกสารเชิงวิชาการ
ICTH_56_Dict

ICTH_56_Input

ICTH_56_Re_Edu


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office