ระดับจังหวัด ภาคและทั่วราชอาณาจักร - สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2557, Migrat57_1

รหัสอ้างอิง ID-021022-644
ปี 2557
ระดับ ระดับจังหวัด ภาคและทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
MIG_57_Ques

เอกสารเชิงวิชาการ
MIG_57_ indus code

MIG_57_country code

MIG_57_Dict

MIG_57_Input

MIG_57_national code

MIG_57_RE AR

MIG_57_RE CWR

MIG_57_RE EDU

MIG_57_RE IND

MIG_57_RE Migrant

MIG_57_RE OCC

MIG_57_RE Work

MIG_59_RE AGE

MIG_59_ indus code


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office