ระดับจังหวัด ภาคและทั่วราชอาณาจักร - สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2558, Migrat58_1

รหัสอ้างอิง ID-021022-712
ปี 2558
ระดับ ระดับจังหวัด ภาคและทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
MIG_58_Ques

เอกสารเชิงวิชาการ
MIG_58_code country

MIG_58_code occ

MIG_58_code regcwt

MIG_58_Dict

MIG_58_Input

MIG_58_RE AGE

MIG_58_RE AR

MIG_58_RE CWR

MIG_58_RE EDU

MIG_58_RE IND

MIG_58_RE Migrant

MIG_58_RE OCC

MIG_58_RE Work

เอกสารอื่นๆ
MIG_58_RDD_XX


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office