ระดับจังหวัด ภาคและทั่วราชอาณาจักร - สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2559, Migrat59_1

รหัสอ้างอิง ID-021022-770
ปี 2559
ระดับ ระดับจังหวัด ภาคและทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
MIG_59_Ques

เอกสารเชิงวิชาการ
MIG_59_ indus code

MIG_59_country code

MIG_59_Dict

MIG_59_Input

MIG_59_national code

MIG_59_RE AGE

MIG_59_RE AR

MIG_59_RE CWR

MIG_59_RE EDU

MIG_59_RE IND

MIG_59_RE Migrant

MIG_59_RE OCC

MIG_59_RE Work


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office