ระดับจังหวัด ภาคและทั่วราชอาณาจักร - สำรวจกิจกรรมทางกายของประชากร พ.ศ. 2558, Physical_Activity58_1

รหัสอ้างอิง ID-021072-708
ปี 2558
ระดับ ระดับจังหวัด ภาคและทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล (Data) นโยบายการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลระดับย่อย (Licensed)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
PSA_58_Ques

เอกสารเชิงวิชาการ
PSA_58_Code Area

PSA_58_Code regcwt

PSA_58_Dict

PSA_58_Input

PSA_58_Recode Indus

PSA_58_Recode Occu


สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office