กรุณาติดต่อกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล

สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office