ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลระดับย่อยทางอินเตอร์เน็ตสำหรับ User

สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ National Statistical Office